تولید محتوا

تهیه CD آموزشی و برنامه‏های تلویزیونی (3عنوان)

• CD آموزشی حرکات اصلاحی: منتشر شده است.
• CD تغذیه و ورزش: منتشر شده است.
• CD آموزش آناتومی حرکتی: منتشر شده است

 

تولید محتوای الکترونیکی (2 عنوان)
• قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی
• روش تحقیق در تربیت بدنی