مقالات منتشر شده در نشریات علمی- پژوهشی داخلی(152 عنوان)

• فراهانی،ا. (1380)، تأثیر استفاده از وسایل دیداری، شنیداری در آموزش درس حرکات اصلاحی، مجله المپیک، سال پنجم شماره 9
• فراهانی،ا. (1380)، مقایسه هزینه‌ها و کیفیت آموزش تربیت‌بدنی در نظام آموزش حضوری و راه دور ـ نشریه علمی پژوهشی حرکت، شماره 8
• فراهانی،ا. (1380)، خودآموزی، مطالعه مستقل و نقش آن در یادداری دانش‌آموختگان تربیت‌بدنی. نشریه علمی پژوهشی حرکت، شماره 10
• فراهانی،ا. فردانش،.ه. (1380)، مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت‌بدنی در دو نظام آموزش از راه دور حضوری. مجله علمی پژوهشی،‌ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی.شماره 21و 22 پیاپی
• فراهانی،ا. ، فردانش،ه. (1381)، آموزش راه دور رهیافت نوین در آموزش تربیت بدنی. فصلنامه نوآوریهای آموزشی، شماره 1
• فراهانی،ا. (1381)، فناوری آموزشی در تربیت بدنی و چالش‎های فرارو، نشریه پژوهش در علوم ورزشی شماره دوم،.
• فراهانی،ا. (1381)، رفتار ورودی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی، نشریه علمی ـ پژوهشی حرکت، شماره شماره 14
• فراهانی،ا. کشاورز.ل. ( 1382)، نقش ‏رسانه‏ها در آموزش ‏درس ‏تنیس ‏روی ‏میز رشته تربیت بدنی ‏نظام آموزش از راه دور، نشریه علمی ـ پژوهشی المپیک، شماره23
• فراهانی،ا. (1382)، اثر پیشینه و تجارب حرکتی در موفقیت تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی، نشریه علمی ـ پژوهشی المپیک، شماره 24
• فراهانی،ا. (1384)، بررسی هزینه‌های اقتصادی آموزش دروس عمومی تربیت‌بدنی در سیستم آموزش از راه دور و مقایسه آن با سیستم آموزش حضوری، مجله المپیک، سال سوم، شماره اول و دوم 18
• فراهانی،ا. (1384)، نقش خود‌آموزی و مطالعه مستقل در یادگیری دروس تربیت‌بدنی ، مجله المپیک ، شماره 20
• فراهانی،ا. شجاع الدین، مهرالحسنی. م (1385)، بررسی وضعیت مهره¬های پشتی و کمری زنان باردار…. و ارائه تمرینات حرکتی- پیک¬نور- شماره3
• فراهانی،ا. عبدوی. ( 1385)، امکانات و تجهیزات پایگاههای ورزش قهرمانی و نقش آن در توسعه ورزش کشور، نشریه علمی پژوهشی حرکت، شماره 29، پاییز 85
ه فراهانی ا.، فلاحتی، م (1386) بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌ها، نشریه علمی_ پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی، شماره15، تابستان
• زندی بهمن، فراهانی ا. (1387) مطالعه تطبیقی وضعیت تربیت‎بدنی آموزش و پرورش در ایران با کشورهای امریکا و کانادا پژوهش در علوم ورزشی و حرکتی، شماره 12
• فراهانی، شریفیان، زارعی (1388) فناوری اطلاعات و رابطه آن با عملکرد تحصیلی وآینده شغلی دانشجویان تربیت بدنی مطالعه موردی: دانشگاه کرمان، نشریه علمی پژوهشی المپیک
• فراهانی، گودرزی، عزیزیان (1388) نقش سرفصل و محتوای دروس تربیت بدنی در کارآفرینی دانش آموختگان این رشته، نشریه علمی پژوهشی حرکت، تابستان
• فراهانی، نوری نژاد (1388) رابطه عادات و وسائل استراحتی با ناهنجاری های ستون فقرات دختران جوان، نشریه علمی پژوهشی حرکت- طب ورزشی شماره1، تابستان
• خبیری، فراهانی، الماسی، حمایت طلب (1389) رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در ورزشکاران و مقایسه آن با افراد عادی، نشریه علمی- پژوهشی حرکت – مدیریت ورزشی، شماره 5، تابستان
• ناروئی،اکبری، فراهانی ،اسد (1389) مقایسه تاثیر ویبریشن با تمرینات کششی بر عملکرد ورزشکاران دارای نقاط ماشه ای عضلات پشت گردن، نشریه علوم پزشکی دانشگاه شهر کرد، شماره 3 دوره 12 پائیز
• گودرزی، فراهانی، جلال منش، علیدوست (1389) هویت دینی جوانان کشتی گیر و فوتبالیست، نشریه المپیک، شماره 30 پیاپی 51، پائیز
• فراهانی، گودرزی، نادری (1389) نقش آموزش های رسمی و برنامه های کمک درسی کارشناسی ارشد تربیت بدنی در تامین مهارت کارآفرینی دانشجویان این رشته، نشریه علمی پژوهشی حرکت شماره 6، پائیز
• فراهانی، کاشف، کشاورز، نظری (1389) ارتباط بین عوامل تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری دبیران تربیت بدنی آذربایجان شرقی، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی (مطالعات مدیریت ورزشی)، سال هفتم، شماره هفتم، پائیز
• چاوشی، فراهانی، گودرزی، (1389) نقش محتوای درسی و کمک درسی کارشناسی ارشد تربیت بدنی درتامین مهارت های کارآفرینی دانش آموختگان این رشته از دید گاه کار فرمایان، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی (مطالعات مدیریت ورزشی)، سال هفتم ، شماره هفتم، زمستان
• حیدری، فراهانی، غفرانی (1389) ارتباط بین توانمند سازی با مدیریت دانش کارکنان تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه علمی- پ‍ژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، شماره 7 دوره 2
• فراهانی، رضائی، خاصه (1390) تولیدات علمی ایران در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، نشریه المپیک، شماره 3 پیاپی 54
• کتبی، فراهانی، آقایاری (1390) بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی دانشگاه های استان یزد، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 10 تابستان
• شعبانی بهار، فراهانی، جعفری،ا. (1390)، رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیت¬بدنی استان همدان، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شماره 8
• فراهانی، عجم، عزیزیان، سراج (1390) رابطه بین عوامل روانشناختی، توانمند سازی و کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی، مدیریت ورزشی (حرکت)، شماره 8 تابستان
• فراهانی، اسدی، آقاجانی (1390) رابطه بین مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر در معلمان تربیت بدنی، مطالعه موردی : مدارس دخترانه مشهد مقدس، مدیریت ورزشی (حرکت)، شماره 7، بهار
• فراهانی، کشاورز، جدیدیان (1390) تاثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت ورزشی و علوم حرکتی دانشگاه بوعلی سینا همدان، شماره 1، تابستان
• زیتونلی، هنری، فراهانی (1390) شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان گلستان، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت ورزشی و علوم حرکتی دانشگاه بوعلی سینا همدان، شماره 1، تابستان
• رضایی، فراهانی، اسدی (1390) تحلیل کیفی تولیدات علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در مجلات بین المللی، نشریه علمی – پژوهشی مدیریت ورزشی (حرکت) شماره 8، بهار 90
• شعبانی، فراهانی، علیزاده (1390) ارتباط بین سبک رهبری با اثر بخشی گروهی مربیان از دیدگاه دانشجویان شرکت کننده در اولین المپیاد ورزشی دانشجویان، نشریه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 11، پائیز
• موسوی، فراهانی، علیزاده (1390) طراحی مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطه استراتژی کارآفرینانه با ابعاد گریشات کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی ، نشریه علمی پژوهشی مدیریت ورزشی (حرکت) پائیز
• فراهانی، ا.، فراهانی، م. ، (1390) رابطه بین ناهنجاری های وضعیتی ستون فقرات با عادات استراحتی، نشریه علمی – پژوهشی پژوهشنامه علوم ورزشی (ویژه نامه مدیریت و رفتار حرکتی) دانشگاه مازندران، شماره 13
• عبدوی، گودرزی، فراهانی، اسدی، (1390) طراحی و تبین مدل استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات نشریه علمی پژوهشی مدیریت ورزشی- حرکت، شماره 7
• فراهانی، فراهانی، قربانی(1390) رابطه بین عادات استراحتی و ناهنجاری های اسکلتی در ایرانیان میانسال نشریه علمی پژوهش در علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – سال هفتم، شماره 3، آذر و دی
• فراهانی، موسوی، هنری، احمدپور (1390) طراحی مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطه فرهنگ کارآفرینانه با ابعاد گرایشات کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی، نشریه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 11، پائیز
• گودرزی، فراهانی، طباطبایی، اسدی (1390) بررسی رابطه بین نوآوری و کارآفرینی در فدراسیون های ناموفق، نشریه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 6، تابستان
• گودرزی، فراهانی، طباطبایی (1390) بررسی رابطه بین نوآوری و کارآفرینی در فدراسیون های موفق، نشریه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 12، زمستان
• فراهانی ا.، فراهانی (1390) رابطه بین ناهنجاری های وضعیتی ستون فقرات با عادات و وسایل استراحتی ایرانیان در سنین میان سالی در پنج استان منتخب کشور، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش در علوم توانبخشی، سال 7، شماره 3
• فراهانی ا.، فراهانی، قربانی قهفرخی (1390) رابطه بین ناهنجاری های وضعیتی ستون فقرات با عادات استراحتی ایرانیان در سنین میان سالی در پنج استان منتخب کشور، نشریه پژوهش در علوم توانبخشی، شماره 3
• کتبی، فراهانی، آقایاری (1390) بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی دانشگاه های استان یزد، مطالعات مدیریت ورزشی شماره 10
• صوفی زاده، فراهانی، کشاورز، عباسی (1390) مقایسه میزان رضایت دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های تهران و تربیت معلم از کیفیت خدمات آموزشی براساس مدل سرکوال، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شماره 5
• فرخی، آقاسی، فراهانی (1390) تعیین ارتباط و مقایسه کمال گرایی ورزشی و حالات خلقی در ورزشکاران ورزش های تیمی و انفرادی، نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی علوم حرکتی و ورزش، شماره 3 تابستان 91
• سلطان حسینی، علی دوست، فراهانی (1390) بررسی اثرات زیست محیطی و ترافیکی اماکن ورزشی شهر یزد بر محیط ورزشی آن، مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)، شماره 24، سال ششم، مرداد و شهریور 93
• نجفی، گودرزی، فراهانی، صفری (1391) عوامل موثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت ورزشی (حرکت)
• سراج، فراهانی (1391) تاثیر تمرینات باراسل بر روی ترکیب بدنی و انعطاف پذیری زنان غیرورزشکار، نشریه پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، تابستان .شماره 3
• موسوی، فراهانی، نجات بخش، هنری (1391) طراحی مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطه استراتژی کارآفرینی با ابعاد گرایشات کارآفرینانه سازمانی، نشریه نشریه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، شماره12، بهار
• نجفی، گودرزی، فراهانی، اسماعیلی(1391)عوامل موثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی ایران نشریه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 14 پاییز
• تجاری، فراهانی، زارع (1391) آزمون مدل مفهومی وفاداری گردشگران در رویدادهای ورزشی استان آذربایجان شرقی: مورد کاربردی برای تدوین استراتژی‌های بازاریابی ورزشی، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13
• اکبری، ناروئی، عشقی، فراهانی (1391) مقایسه‌ی تکنیک انرژی عضلانی با لیزر کم‌توان در کاهش درد و ناتوانی گردن و شانه در بیماران با نقاط ماشه‌ای در عضلات تراپزیوس و لواتور اسکاپولا، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، شماره 79
• فراهانی، حسینی و آقایاری، قربانی قهفرخی (1391) ارتباط ترکیب بدنی با ناهنجاری های لوردوز و کیفوز در بانوان، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش در علوم توانبخشی، شماره 3
• جعفری گودرزی، فراهانی، ملک نیا (1391) مقایسه تعالی سازمانی در اداره کل ادارات تربیت بدنی استان لرستان براساس مدل تعالی سازمانی EFQM، نشریه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 14، تابستان
• شعبانی بهار، فراهانی، باقریان فاضل (1391) تعیین رابطه بین تعارض کار- خانواده و کیفیت زندگی روسا و نائب روسای هیات های ورزشی استان همدان، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 8
• فراهانی، بدری آذین، محمدی اقدم (1391) ارتباط بین عوامل انگیزشی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تبریز براساس مدل انگیزش ERG، نشریه علمی- تخصصی پژوهش های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، شماره 1
• شعبانی بهار، فراهانی، لطیفی (1391) تعیین رابطه بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی دبیران زن تربیت بدنی شهر کرمانشاه : با تاکید بر مدل مفهومی وار و شربورن، نشریه علمی- تخصصی پژوهشهای کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، شماره 1
• احمدی، فراهانی، بهمنی، شهبازی (1391) نقش سرمایه اجتماعی در بهبود مدیریت استعدادها در سازمان تربیت بدنی، نشریه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13، بهار
• نجفی ، گودرزی، فراهانی، اسماعیلی (1391) عوامل موثر بر بروز فساد در سازمانهای ورزشی- نشریه مدیریت ورزشی، شماره 14، پائیز 91
• فراهانی (1391) تدوین نورم ملی آمادگی حرکتی داوطلبان پسر آزمون های ورودی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی سال اول شماره 3، زمستان
• خسروی، هادوی، فراهانی (1391) ارتباط سطح فعالیت جسمی با افسردگی و اضطراب در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ساوه، نشریه علمی
• فراهانی، ترخانی، ایمانی (1391) مقایسه خودپنداره دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و غیردولتی، مطالعات مدیریت ورزشی شماره 15، پائیز 1391- تاییدیه شماره 3842/11 مورخ 13/10/1390
• عادلخانی، واعظ موسوی، فراهانی ( 1391) بررسی سرمایه فرهنگی شرکت کنندگان در ورزش همگانی کلان شهرها، سیاست گذاریها و ارائه راهکارها، فصلنامه علمی – پژوهشی راهبرد
• سلامت، فراهانی، گودرزی (1391) بررسی رضایت مندی مشتریان باشگاه های بدن سازی خصوصی و دولتی شهر گرگان، نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزش
• فرخی،آقاسی،متشرعی، فراهانی(1391)تعیین ارتباط و مقایسه کمال گرایی ورزشی و حالات خلقی در ورزشکاران ورزش های تیمی وانفرادی، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت و رفتار حرکتی ، سال دوم شماره3 (پیاپی 19)، بهار و تابستان
• نصیرزاده، گودرزی، فراهانی (1392)، طراحی و تبیین مدل اجرایی استراتژی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد BSC،پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 4 بهار
• نصیرزاده، گودرزی، فراهانی (1392) طراحی و تببین مدل استراتژی فدراسیون کشتی، فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی سال دوم شماره 1- بهار92
• فراهانی، آقایاری، کشاورز، روحی (1392) بررسی شیوع ناهنجاری های ستون فقرات و ارتباط آن با عادات استراحتی از لحاظ ویژگی های آنترویومترکیسمی و ارگونومیکی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر، نشریه علمی کودکان استثنایی، سال سیزدهم شماره 1، بهار
• فراهانی، غلامپور، عادل خانی (1392) نقش مدیریت و سیاستگذاری دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی در هدایت انتظارات شغلی دانشجویان (تعیین راهبرد و سیاست) نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی- شماره 1 تابستان 92
• گودرزی، نصیرزاده، فراهانی، وطن دوست (1392) طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان کرمان، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت ورزشی شماره 17 تابستان 92
• فراهانی، قربانی قهفرخی (1392) تحلیل اثر عوامل اجتماعی بر اشتغال فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و غیردولتی، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش در ورزش های دانشگاهی، شماره 3، دوره 1، تابستان 92
• فراهانی، شعبانی (1392) پوسترها و تابلوهای برانگیزاننده در ترویج استفاده از پله به جای پله برقی در ایستگاه های مترو، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت ورزشی، تابستان 92
• زیتونلی، فراهانی، اسدی (1392) گردشگری ورزش و اثرات بلند مدت اقتصادی و بررسی دیدگاه کارشناسان گردشگری و تربیت بدنی در مورد اثرات توسعه توریسم ورزشی بر اشتغال و درآمد در استان گلستان، نشریه علمی پژوهشی رویکردهای نوین در مدیریت ورزش، دوره 1 شماره 1، تابستان
• موسوی، فراهانی، پورسلطانی(1392) طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطه ساختار سازمانی با ابعاد و گرایشات کارآفرینانه سازمان در سازمان تربیت بدنی ، نشریه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی در ماهنامه مهر و آبان 92
• سراج، اسد، فراهانی، اشرفی حافظ (1392) تاثیر تمرینات پیلاتس بر روی ترکیب بندی و انعطاف پذیری زنان غیرورزشکار، نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره 21،شماره 6 آذر 92
• ذاکریان، فراهانی، اسد (1392) ارتباط TQM و اثربخشی در فدراسیون های ورزش های انفرادی منتخب کشور، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی) – شماره 20 ، آذر و دی 1392