فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی (14 پروژه)

عنوانمجریناظر
وقوع صدمات در دوازده رشته ورزشي در ايران،‌ سازمان تربيت‌بدني (1369)*
بررسي هزينه‌هاي اقتصادي آموزش دروس عملي تربيت‌بدني در سيستم آموزش راه و مقايسة آن با آموزش حضوري، دانشگاه پيام‌نور (1370).*
بررسي هزينه‌ها، كيفيت آموزشي و سطح يادداري دانشجويان تربيت‌بدني دانشگاه پيام‌نور، و مقايسه آن با دانشگاههاي حضوري دانشگاه پيام‌نور (1379)*
مقايسه‏ عملكرد تحصيلي ‏دانشجويان ‏تربيت‌بدني نظام آموزش‏راه ‏‏‏‏‏‏‏د‏ور با حضوري ‏‏‏و ارائه الگوي ‏‏‏‏برنامه‌ريزي آموزشي (1380)*
مقایسه سطح خودپنداره تحصیلی و رفتار ورودی دانشجویان دانشکده علوم انسانی در سه رشته منتخب دانشگاه پیام نور با دانشگاه های حضوری، دانشگاه پيام‌نور، (پائیز 1385)*
طرح جامع توسعه دانشگاه پیام¬نور- (افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو)، دانشگاه پيام‌نور (1385)*
انطباق برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی با مهارت های کار آفرینی از دید گاه دانشجویان و کار فرمایان (1388)*
تقاضا محوری در پژوهش های تربیت بدنی با تاکید بر رساله های دکتری،پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (1389)*
رابطه عادات استراحتی و ناهنجاری های اسکلتی در ایرانیان میانسال استان های منتخب کشور، دانشگاه پیام نور (1389)*
ارزیابی درونی گروه تربیت بدنی،دانشگاه پیام نور (1390)

*
بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزشی دوره کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور (1391)دکتر سیدمحمد شبیری*
سیر تحول و تاریخ ورزش دانشجویی جمهوری اسلامی ایران (1391)دکتر مهرزاد حمیدی*
بررسی تعهد حرفه ای و سازمانی اعضای هیات علمی دانشکدهای تربیت بدنی دانشگاههای ایران (1388)دکتر حسین پورسلطانی*