تألیف و ترجمه کتابهای چاپ شده (48 عنوان)

نويسندهعنوان كتابنوع فعاليتناشرسال انتشار
فراهانيتربيت‌بدني عمومي 2تأليفدانشگاه پیام نور1370
فراهانيكمكهاي اوليهتأليف چاپ ششمدانشگاه پیام نور1391- 1375
فراهاني ، آقاياريآسيب‎شناسي ورزشيتأليف چاپ هفتمدانشگاه پیام نور1390- 1376
فراهاني ، آقاياريروشي براي زندگي بهتر*ترجمهدانشگاه پیام نور1376
فراهانيحركات اصلاحي**تالیف چاپ دوم با تجديدنظردانشگاه پیام نور1380
فراهانيتربيت‌بدني عمومي 2تالیف چاپ نوزدهم با تجديدنظردانشگاه پیام نور1380
(باتيراژ بيش از 400هزار نسخه)
فراهانيكمكهاي اوليهتالیف چاپ‏ دوم ‏همراه با تجديد نظردانشگاه پیام نور1381
فراهاني ، شجاع الدينآناتومي حركتي و تواناييهاي ورزشيترجمه چاپ سومدانشگاه پیام نور1381
علي محمدي، فراهاني ، آقاياريزبان تخصصي تربيت‌بدنيتأليف چاپ دهمدانشگاه پیام نور1392- 1381
چاپ پنجم (1385) با تیراژ بیش از30 هزار نسخه
فراهاني ، رمضانپوراصول آموزش تنيس روي ميزچاپ دوم با تجديد نظردانشگاه پیام نور1382
ابراهيم زاده، فراهاني ، سرمديچگونه تحقيق كنيم؟ترجمه چاپ پنجمدانشگاه پیام نور1390-1383
فراهانیتربيت بدني عمومي 1تأليف چاپ سیزدهمدانشگاه پیام نور1383
(با تيراژ 250 ‏هزار نسخه)
فراهاني ، آقاياريآمادگي جسماني برای زندگی سالمترجمه چاپ ششمدانشگاه پیام نور1384
فراهانيحركت شناسيتالیفدانشگاه پیام نور1384
فراهانيمديريت و برنامه‏ريزي در تربيت بدنيتأليف چاپ پنجمدانشگاه پیام نور1385
فراهاني و همكارانمهارتهاي زندگيتأليف (گروهي) چاپ هشتمدانشگاه پیام نور1385
فراهانينمونه سوالات كارشناسي ارشد حركت شناسيتاليفبامدادکتاب1386
فراهانينمونه سوالات كارشناسي ارشد حركات اصلاحي و تغذیهتاليفبامداد کتاب1386
فراهانيسازماندهی و مدیریت ورزشترجمه چاپ ششمدانشگاه پیام نور1389
فراهانيروش تحقيق در تربيت بدنيترجمه چاپ سومدانشگاه پیام نور1387
فراهاني ، سيارياصول آموزش بسكتبالتاليف چاپ چهارمدانشگاه پیام نور1392- 1387
فراهاني ، شعباني مقدمکمر درد (پیشگیری و درمان)تاليف چاپ دومکاشفان1387
فراهاني ، آقاياريزبان انگلیسی تربت بدنیتاليفدانشگاه پیام نور1387
فراهاني ، شعباني مقدمحرکت درمانیتاليف چاپ دومحتمی1388
کشاورز، فراهانيمدیریت سازمانهای ورزشیتاليف چاپ چهارمانجمن تربیت بدنی1388
فراهانيمجموعه سئولات آناتومی و فیزیولوژیتاليفبامداد کتاب1388
فراهاني ، شعباني مقدمقواعد پژوهشگری با تاکید بر پایان نامه نویسیتاليف چاپ دومپژوهشگاه تربیت بدنی1390- 1388
فراهاني ، شهركيورزش های بومی- محلی سیستان و بلوچستانتاليفجهاد دانشگاهی1388
فراهانيمديريت و برنامه ريزي در تربيت بدنيتاليف- چاپ اول (تجديدنظر شده)دانشگاه پیام نور1388
فراهاني ، شعباني مقدمآمادگی جسمانی و تندرستیتاليف چاپ سوماندیشه های حقوقی1389
فراهاني ، شعباني مقدمورزش برای کودکان و نونهالانتاليف چاپ سوماندیشه های حقوقی1391- 1389
فراهاني و همكارانآمار، پژوهشگری و تحقیقتالیف (گروهی)پژوهشگاه تربیت بدنی1390
فراهاني و رضايي صوفيمدیریت پژوهشتالیف چاپ دومپژوهشگاه تربیت بدنی1390
فراهاني ، نصيرزاده، وطن دوستحقوق ورزشیتالیف چاپ دومپژوهشگاه تربیت بدنی1391
فراهاني، باورسادروش هاي تحقيق در تربيت بدني و علوم ورزشيترجمه – چاپ سومحتمی1391
هادوي، فراهاني ، ايزدياندازه گیری سنجش وارزشيابي در تربيت بدنيتاليف چاپ سومپژوهشگاه تربیت بدنی1391
آقاياري، فراهانياصول بیو مکانیک و تحلیل حرکتترجمه چاپ دومحتمی1391
فراهاني ، اسلاميپایگاه های اطلاعات علمی در تربیت بدنیتاليف زیرچاپحتمیدر دست چاپ
فراهاني ، سرتیپی، زنگنهمدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردیترجمهحتمی1392
فراهاني ، نصیرزادهکار آفرینی در ورزشتاليف چاپ دومانجمن مدیریت ورزشی1392
قاسمی، فراهانيتئوری های سازمان و مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشیتالیفدانشگاه پیام نور1393
قاسمی، فراهانيمدیریت اماکن و تجهیزات ورزشیتالیفدانشگاه پیام نور1393
فراهانی،اسد،سراجیاصول مقدماتی فعالیت های بدنیتالیفعلم و حرکت1393
آقایاری،فراهانی،امینیآشنایی با آسیب های ورزشیتالیفدانشگاه پیام نور1394
امینی،فراهانی،آقایاریبیومکانیک ورزشی (اصول و مفاهیم)تالیفدانشگاه پیام نور1394
فراهانی، قربانیبازاریابی ورزشیتالیفدانشگاه پیام نور1394
شعبانی مقدم، فراهانیسیاست و روابط بین الملل در ورزشتالیفجهاد دانشگاهی1394
فراهانی،شعبانی مقدممدیریت زیست محیطی در ورزشتالیفحتمی1395