سردبیری و یا عضویت در هیأت تحریریه

عنوان نوعسال
فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشیسردبیر و عضو هیات تحریهاز سال 1391 و تاکنون ادامه دارد
نشریه مطالعات مدیریت ورزشی (وزارت علوم)سر دبیراز سال 1388 لغایت 1390
نشریه پژوهش درعلوم ورزشیعضو هیأت تحریریهاز سال 1385 لغایت 1390
فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات مدیریت ورزشی (وزارت علوم)سردبیر از 1390 لغایت 93
فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات مدیریت ورزشی (وزارت علوم)عضو هيأت تحریریهاز 1390 و تاکنون ادامه دارد
نشریه علمی پژوهشی مدیریت ورزشی و علوم حرکتی (دانشگاه بوعلي همدان)عضو هیات تحریریهاز سال 1390 و تاکنون ادامه دارد
فصلنامه مدیریت ورزشی (دانشگاه تهران)عضو هیات تحریریهاز سال 1390 و تاکنون ادامه دارد
فصلنامه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت ورزشیعضو هیات تحریریهاز سال 1391 و تاکنون ادامه دارد