رتبه‎های علمی کسب شده و جوایز

• احراز رتبه اول ورود به دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد 1366
• احراز رتبه سخنران برتر در اولین سمینار تخصصی تربیت بدنی و تشویق توسط معاون ریاست جمهوری 1370
• احراز رتبه اول ورود به دانشگاه تربیت مدرس در مقطع دکتری 1374
• دانش‎آموخته رتبه اول در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس و تشویق توسط معاون اول ریاست جمهوری 1379
• احراز رتبه رساله دوره دکتری برگزیده 1380
• احراز رتبه رساله دوره دکتری برگزیده 1380
• احراز رتبه پژوهشگر نمونه دانشگاه پیام نور 1381
• احراز رتبه مترجم نمونه و تشویق توسط ریاست جمهوری 1381
• احراز رتبه پژوهشگر نمونه دانشگاه پیام نور 1382
• احراز رتبه مؤلف نمونه و تشویق توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 1382
• احراز رتبه پژوهشگر برتر دوم دانشگاه پیام نور 1383
• احراز رتبه پژوهشگر نمونه (رتبه اول) دانشگاه پیام¬ نور 1385
• احراز رتبه پژوهشگر نمونه دانشگاه پیام¬ نور 1387
• رتبه پژوهشگر نمونه دانشگاه پیام¬ نور 1392
• احراز رتبه پژوهشگر برتر 1393