مدیریتی

تاریخ پایان تاریخ‌شروع محل سمت
۷۹/۰۹ ۶۹/۰۴/۳۰ دانشگاه پیام ‌نور سرپرست گروه آموزشی تربیت‌ بدنی
۷۶/۰۶ ۷۰/۱۲/۱۸ مدیر تربیت ‌بدنی
۷۹/۹/۷ ۷۵/۱۲/۲۰ مدیر توسعه‏ مراکز دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی
۷۶/۱۲/۲۸ ۷۵/۱۲/۲۰ مدیر هماهنگی مناطق و مراکز دانشگاه
۸۱/۷/۶ ۷۹/۰۹/۰۷ مدیر تدوین منابع درسی دانشگاه
۸۳/۰۷/۰۵ ۸۱/۰۷/۰۶ رئیس دانشکده علوم انسانی
۸۴/۰۴/۱۰ ۸۳/۰۵/۰۷ معاون دانشجویی دانشگاه
۸۵/۰۴/۰۶ ۸۴/۰۴/۱۰ معاون سنجش و دانشجویی دانشگاه
۸۶/۰۸/۲۸ ۸۵/۰۴/۰۶ معاون پژوهشی دانشگاه
مهر ۸۸ ۸۶/۰۹/۰۳ رئیس پژوهشکده آموزش باز و از راه دور
۹۰/۰۷/۰۵ ۸۸/۰۲ مدیر گروه تربیت بدنی
۱۳۹۰ ۱۳۸۸ مدیر دوره دکتری تربیت بدنی
۱۳۹۲ ۹۰/۰۸/۲۳ سرپرست مرکز آموزش و همکاری های بین الملل
۹۲/۰۹/۱۹ ۱۳۹۲ مدیر کل برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل
۹۳/۱۰/۰۸ ۹۲/۰۹/۲۰ سرپرست دانشگاه پیام نور
۹۴/۱۲/۰۵ ۹۳/۱۱/۱۳ مشاور رییس دانشگاه در امور راهبردی
۹۶/۱۱ ۹۴/۱۲/۰۵ معاون آموزشی