مدیریتی

تاریخ پایان تاریخ‌شروع محل سمت
79/09 69/04/30 دانشگاه پیام ‌نور سرپرست گروه آموزشی تربیت‌ بدنی
76/06 70/12/18 مدیر تربیت ‌بدنی
79/9/7 75/12/20 مدیر توسعه‏ مراکز دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی
76/12/28 75/12/20 مدیر هماهنگی مناطق و مراکز دانشگاه
81/7/6 79/09/07 مدیر تدوین منابع درسی دانشگاه
83/07/05 81/07/06 رئیس دانشکده علوم انسانی
84/04/10 83/05/07 معاون دانشجویی دانشگاه
85/04/06 84/04/10 معاون سنجش و دانشجویی دانشگاه
86/08/28 85/04/06 معاون پژوهشی دانشگاه
مهر 88 86/09/03 رئیس پژوهشکده آموزش باز و از راه دور
90/07/05 88/02 مدیر گروه تربیت بدنی
1390 1388 مدیر دوره دکتری تربیت بدنی
1392 90/08/23 سرپرست مرکز آموزش و همکاری های بین الملل
92/09/19 1392 مدیر کل برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل
93/10/08 92/09/20 سرپرست دانشگاه پیام نور
94/12/05 93/11/13 مشاور رییس دانشگاه در امور راهبردی
ادامه دارد 94/12/05 معاون آموزشی