زندگینامه

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فراهانی
تاریخ تولد: 1344
رتبه علمی : استاد پایه 33
نام دانشگاه محل خدمت : تهران، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
صندوق پستی 4697 – 19395
تلفن تماس: 22440041
آدرس وب سایت: Drfarahani.ir
پست الکترونیک : afarahani@pnu.ac.ir

سوابق تحصیلی:

** مقطع کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: تربیت بدنی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران

** مقطع دکتری

رشته تحصیلی: تربیت بدنی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تربیت مدرس